شماره حساب‌های انجمن جهت واریز کمک‌های نقدی نیکوکاران محترم:

شماره حساب بانک تجارت:  1111

شماره حساب بانک ملی : 1314

شماره حساب بانک انصار : 9638-4943-8110-6273

شماره کارت بانک صادرات: 7302-9002-6919-6037

شماره کارت بانک تجارت:   2040-0012-8370-5859

شماره حساب بانک تجارت : 1204077777

شماره کارت بانک مهرایران:       5643 – 0000 – 7370 – 6063

شماره حساب بانک مهرایران : 1- 8218118 – 43 – 1210

…………………………………………………………………………………….

شماره حسابهای ارزی

1280106204…… بانک تجارت شهید بهشتی …….  (دلار)

14990214…… بانک سپه مرکزی اورمیه…….(یورو)

14990026…… بانک سپه مرکزی اورمیه…… (دلار)

2220332……بانک ملی شعبه اورمیه…….(یورو)