شماره حساب‌های انجمن جهت واریز کمک‌های نقدی نیکوکاران محترم:

شماره حساب بانک تجارت:  ۱۱۱۱

شماره حساب بانک ملی : ۱۳۱۴

شماره حساب بانک انصار : ۹۶۳۸-۴۹۴۳-۸۱۱۰-۶۲۷۳

شماره کارت بانک صادرات: ۷۳۰۲-۹۰۰۲-۶۹۱۹-۶۰۳۷

شماره کارت بانک تجارت:   ۲۰۴۰-۰۰۱۲-۸۳۷۰-۵۸۵۹

شماره حساب بانک تجارت : ۱۲۰۴۰۷۷۷۷۷

شماره کارت بانک مهرایران:       ۵۶۴۳ – ۰۰۰۰ – ۷۳۷۰ – ۶۰۶۳

شماره حساب بانک مهرایران : ۱- ۸۲۱۸۱۱۸ – ۴۳ – ۱۲۱۰

…………………………………………………………………………………….

شماره حسابهای ارزی

۱۲۸۰۱۰۶۲۰۴…… بانک تجارت شهید بهشتی …….  (دلار)

۱۴۹۹۰۲۱۴…… بانک سپه مرکزی اورمیه…….(یورو)

۱۴۹۹۰۰۲۶…… بانک سپه مرکزی اورمیه…… (دلار)

۲۲۲۰۳۳۲……بانک ملی شعبه اورمیه…….(یورو)