صورت اسامی اعضا هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی به ترتیب حروف الفبا

صورت اسامی اعضا هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی به ترتیب حروف الفبا

ردیف

اسامیسمت
1آقای دکتر جواد خشابیرئیس هیات مدیره
2آقای دکتر علاالدین مهرینائب رئیس هیات مدیره
3آقای حاج اسد حبیبی جوانبخت یارخزانه دار انجمن
4آقای دکتر فرخ قوامعضو هیات مدیره
5آقای دکتر سعید صمدزادهعضو هیات مدیره
6آقای مهندس حسنعلی فرزینعضو هیات مدیره
7آقای مهندس عزیز متاعیعضو هیات مدیره