پرداخت کفاره روزه

 • قیمت: 20,000 ریال تعداد/مقدار :
  تعداد روز را وارد نمایید
 • قیمت: 1,200,000 ریال تعداد/مقدار :
  تعداد روز را وارد نمایید
 • 0 ریال

پرداخت فطریه

 • همانند : 09121234567
  لطفا قوت غالب خود را انتخاب نمایید
 • تعداد کل نفراتی که مایل به پرداخت زکات فطریه آن هستید
 • 0 ریال
پرداخت حق عضویت ماهانه