روز كارمند مبارك ..

روز كارمند مبارك ..

گفته جان پرور است، پیام هر کارمند ز هرچه والاتر...

عيد قربان پيشاپيش مبارك ...

عيد قربان پيشاپيش مبارك ...

از قافله مهرباني عقب نمانيم

مجمع عمومي عادي سالانه انجمن خيريه اميد برگزار شد ...

مجمع عمومي عادي سالانه انجمن خيريه اميد برگزار شد ...

مجمع عمومي عادي سالانه هيأت امناي انجمن خيريه حمايت از...