روانشناسی

شناخت درمانی یکی از روش های روان درمانی است که در سطوح مختلف به حل مشکلات روانی- رفتاری افراد می پردازند. این رویکرد درمانی و تکنیک های ان مبتنی بر روان شناسی شناختی است که اهمیت زیادی بر شناخت ها و افکار انسان قائل هستند و نوع این افکار و شناخت ها را در سلامت یا عدم سلامت روان بسیار سهیم می دانند.

در فرآیند شناخت درمانی، شناخت درمانگر تلاش دارد با دستیابی به افکار و باورهای فرد به تصحیح آنها بپردازد و فرد را در داشتن شناخت های مفید تر یاری دهد.

در این کارگاه اموزشی مثال ها و موردها عمدتا در مورد بیماران سرطانی بود که دچار افکار معیوب شناختی بودند، ارائه شد.

ذهن آگاهی روشی موثر و قوی برای خاموش کردن و توقف فشارهای ذهنی فرد می باشد.

ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان اکنون است، شکلی متفاوت از نگاه به زمان اکنون و حضور دائم در الان.

ذهن آگاهی یا حضور ذهن به معنای آگاهی از افکار، رفتار، هیجانات و انگیزه ها است. به طوری که بهتر بتوانیم آنها را مدیریت و تنظیم کنیم. به عبارت دیگر ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به شیوه ای خاص است.

یعنی توجه و تمرکزی که سه عنصر در فرآیند درمان دخالت دارد.

  • بودن در حال حاضر
  • هدفمند بودن
  • بودن قضاوت بودن

برخی از روش های آموزشی:

شناسایی باورها و افکار منفی

به چالش کشاندن این افکار

ارزیابی مثبت و منفی افکار خود آیند

درمان متمرکز …..

فتون پردازش هیجان

کشاندن بیمار به چالش افکار

بودن تحریف های شناختی

و…..

کارگاه درمان شناختی-رفتاری

آذر ماه۱۳۹۲    ۱۴ساعت (دکترکافی)

کارگاه ذهن اگاهی

اردیبهشت ۱۳۹۴   ۲۰ساعت (دکترکافی)

کارگاه فراشناخت درمانی

بهمن ۱۳۹۴        ۶ساعت (دکتر عارفی)

جلسات آموزشی (نظری-عملی)

مهر- ابان و آذر ۱۳۹۵     نظری ۱۴ ساعت  عملی در حال اجرا ( دکتر عارفی)