شماره حساب‌های انجمن

 

شماره حساب‌های انجمن جهت واریز کمک‌های نقدی نیکوکاران محترم:

بانکنوع حسابشماره
حساب۱۱۱۱
حساب۱۲۰۴۰۷۷۷۷۷
کارت۵۸۵۹-۸۳۷۰-۰۰۱۲-۲۰۴۰
حساب۱۳۱۴
کارت۶۲۷۳-۸۱۱۰-۴۹۴۳-۹۶۳۸
کارت۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۰۲-۷۳۰۲
حساب۱- ۸۲۱۸۱۱۸ – ۴۳ – ۱۲۱۰
کارت۵۶۴۳ – ۰۰۰۰ – ۷۳۷۰ – ۶۰۶۳

بنام انجمن خیریه حمایت ازبیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی امید

 

شماره حساب‌های ارزی انجمن جهت واریز کمک‌های نقدی نیکوکاران محترم:

بانکنام شعبهشمارهنوع ارز
مرکزی اورمیه۱۴۹۹۰۲۱۴
مرکزی اورمیه۱۴۹۹۰۰۲۶
اورمیه۲۲۲۰۳۳۲
شهید بهشتی۱۲۸۰۱۰۶۲۰۴

بنام انجمن خیریه حمایت ازبیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی امید