صندوق های امید

صندوق های جمع آوری کمک های نقدی سازمانی امید یکی دیگر از راههای کمک رسانی سازمانها وموسسات به انجمن امید است. انجمن امید برای حمایت و ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش تنها به کمک های مردم متکی است و این صندوقها، یکی از مرسوم ترین و ساده ترین راههای جلب مشارکت و جمع آوری مردمی و سازمانی هستند.

سازمان و موسساتی که نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود حساس بوده و تمایل دارند صندوق های انجمن امید را در محل سازمان خود مستقر نمایند، می توانند جهت دریافت صندوق ها با شماره تماس های مربوطه تماس خاصل فرمایند

واحد جلب مشارکت :  ۰۴۴۳۳۸۶۴۵۵۵

واحد روابط عمومی : ۰۴۴۳۳۸۵۰۰۰۴