صندوق های سازمانی امید

صندوق های امید

صندوق های جمع آوری کمک های نقدی سازمانی امید یکی دیگر از راههای کمک رسانی سازمانها وموسسات به انجمن امید است. انجمن امید برای حمایت و ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش تنها به کمک های مردم متکی است و این صندوقها، یکی از مرسوم ترین و ساده ترین راههای جلب مشارکت و جمع آوری مردمی و سازمانی هستند.

سازمان و موسساتی که نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود حساس بوده و تمایل دارند صندوق های انجمن امید را در محل سازمان خود مستقر نمایند، می توانند جهت دریافت صندوق ها با شماره تماس های مربوطه تماس خاصل فرمایند

واحد جلب مشارکت :  ۰۴۴۳۳۸۶۴۵۵۵

واحد روابط عمومی : ۰۴۴۳۳۸۵۰۰۰۴