بسمه تعالی

((  همواره در محضر خدائیم و او شاهد و ناظر بر اعمال ماست   ))

منشور اخلاقی

 

با یاری خداوند ما پرسنل مرکز پژوهشی و درمانی  امید به منظور دستیابی هر چه بیشتر به اهداف بیمارستان پیمان می بندیم مجری اصول منشور اخلاقی زیر باشیم :

۱- به موقع در محل کار خود حضور یافته و وقت شناس باشیم.
۲- در تمامی امور صداقت پیشه کرده و راستگویی را سر مشق کارهای خود قرار دهیم و وجدان کاری داشته باشیم.
۳- در مقابل وظایف محوله احساس مسئولیت نموده و با تمرکز و سخت کوشی انجام وظیفه نمائیم.
۴- در جهت افزایش آموخته ها و پرورش مهارتهای شغلی خویش بکوشیم .
۵- در حفظ نظم و انضباط محل کار خود کوشا باشیم چون نظم و انظباط نشانگر شخصیت ایمان و اعتقاد فرد به خدمت صادقانه است.
۶- از امکانات و اموال مرکز درمانی با کمال دقت و ظرافت بهره بگیریم.
۷- فضای کار را دلپذیر و مناسب باشئونات انسانی سامان دهیم و از اعمال هر گونه سلیقه شخصی در کار پرهیز نمائیم.
۸- خدمات خوب و با کیفیت موجب تقویت روابط ما بیماران گردیده و از این رو سعی می کنیم خود را با خواسته هایشان هماهنگ کنیم .
۹- از طریق ارتقاء کیفیت در رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کارو مقررات زیست محیطی بکوشیم.
۱۰-تعلقات و خواسته های مرکز را در خود می پرورانیم و به همکاران احترام می گذاریم تا با همدلی  در جهت کرامت و رضایت مشتریان گام برداریم.
۱۱- محرم و امین اسرار سازمانمان  بوده و از افشای اسناد و مدارک بیماران خودداری نمائیم .
۱۲- برای رعایت حقوق همکاران از مصرف دخانیات در محیط کاری خودداری کنیم.
۱۳- از پوشش مناسب محیط کار برخوردار باشیم .
۱۴- برای پیشبرد هر چه بهتر امور از نظرات همکاران و مشتریان بهره کافی بگیریم.
۱۵- در برخورد با مراجعین به مرکز خوشرو ، متین، انتقادپذیر و خویشتن دار بوده و شنونده ای دقیق ، صبور و پاسخ گوی جامع باشیم.