صورت اسامی اعضا هیات امناء اصلی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی به ترتیب حروف الفبا

عضو هیات امنا اصلی

خانم دکتر ثریا احمدی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای حاج حسن اسعد

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای محمد اشتری

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای دکتر حمید اشرفی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای دکتر غلامرضا الماسی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای حاج رجب اندرزبخش

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای حاج اسماعیل بشارت رضائی

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای دکتر علی تقیزاده افشاری

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

خانم رویا چگینی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای حاج کریم حاج سالم

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای اسد حبیبی جوانبختیار

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای محمد نعلبندی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای دکتر علی حسنی افشار

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای دکتر محمد حسن خادم انصاری

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


عضو هیات امنا اصلی

آقای دکتر جواد خشابی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای مهندس کامران داوری نیکو

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای خسرو دستگیر

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای حاج محمد باقر سپهری

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای حاج قربانعلی سعادت

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای حاج غلام سلیم پور اقدم

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای دکتر علی سینا

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای‌ مهندس عیسی شمس مولوی

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای حاج حمید صداقت پیشه

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای دکتر سعید صمدزاده

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای حاج محمد باقر صمدزاده طریقت

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای مهندس محمد فائزی

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای مهندس عادل فتاحی

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای مهندس حسنعلی فرزین

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای حاج حسین فیضی پور

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای حاج علی اکبر قریشی

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای دکتر لطیف قندیلی

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای دکتر فرخ قوام

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای مهندس علی گشاده فکر

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای مهندس عزیز متاعی

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای دکتر حسین مدنی

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای کریم مقبل

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای دکتر علاالدین مهری

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555


آقای دکتر مجید میلانی

عضو هیات امنا اصلی

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی

044133864555