هیات مدیره انجمن

 اسامی اعضا هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی ( امید ارومیه )

اسامی اعضا هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی ( امید ارومیه)

ردیف

اسامیسمت
۱آقای دکتر جواد خشابیرئیس هیات مدیره
۲آقای دکتر علاالدین مهرینائب رئیس هیات مدیره
۳آقای حاج اسد حبیبی جوانبخت یارخزانه دار انجمن
۴آقای دکتر فرخ قوامعضو هیات مدیره
۵آقای دکتر سعید صمدزادهعضو هیات مدیره
۶آقای مهندس حسنعلی فرزینعضو هیات مدیره
۷آقای مهندس عزیز متاعیعضو هیات مدیره