کمک های نقدی

کلیه برنامه ها و خدمات انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ( امید ) با توجه به مردم نهاد بودن این سازمان متکی به کمکهای نقدی هموطنان نیکوکار می باشد.
خوشبختانه رعایت اصل شفافیت مالی و توجه به حفظ اعتماد مرتبطین از طریق ارائه بازخورد ملموس به مبالغ اهدایی، موجب گشته سالانه به تعداد یاوران امید در اقصی نقاط کشور و حتی در میان هموطنان نیکوکار خارج از کشور افزوده می شود.
برای پیوستن به جمع یاوران امید می توانید مبالغ اهدایی خود را از طریق شماره حسابهای انجمن و یا از طریق پرداخت آنلابن شخصا به نام انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی ( امید ) واریز نمایید.
اطلاع رسانی از مبالغ اهداء شده و ارسال تصویر فیش های واریزی به واحد حسابداری و امور مالی انجمن، ضمن تسهیل صدور اعلام وصول کتبی به نام اهداء کنندگان محترم، موسسه را در صدور شماره پرونده ویژه با عنوان یاور امید یاری خواهد رساند.