کمک های نقدی

کلیه برنامه ها و خدمات انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ( امید ) با توجه به مردم نهاد بودن این سازمان متکی به کمکهای نقدی هموطنان نیکوکار می باشد.
خوشبختانه رعایت اصل شفافیت مالی و توجه به حفظ اعتماد مرتبطین از طریق ارائه بازخورد ملموس به مبالغ اهدایی، موجب گشته سالانه به تعداد یاوران امید در اقصی نقاط کشور و حتی در میان هموطنان نیکوکار خارج از کشور افزوده می شود.
برای پیوستن به جمع یاوران امید می توانید مبالغ اهدایی خود را از طریق شماره حسابهای انجمن و یا از طریق پرداخت آنلابن شخصا به نام انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی ( امید ) واریز نمایید.
اطلاع رسانی از مبالغ اهداء شده و ارسال تصویر فیش های واریزی به واحد حسابداری و امور مالی انجمن، ضمن تسهیل صدور اعلام وصول کتبی به نام اهداء کنندگان محترم، موسسه را در صدور شماره پرونده ویژه با عنوان یاور امید یاری خواهد رساند.

پرداخت حق عضویت ماهانه