منشور اخلاقی

مقدسی

مهر 17, 1400

522بسمه تعالي

((  همواره در محضر خدائيم و او شاهد و ناظر بر اعمال ماست   ))

                                                                           منشور اخلاقی

با ياري خداوند ما پرسنل مرکز پژوهشی و درمانی  امید به منظور دستيابي هر چه بيشتر به اهداف بیمارستان پيمان مي بنديم مجري اصول منشور اخلاقي زير باشيم :

1- به موقع در محل کار خود حضور يافته و وقت شناس باشيم.

2- در تمامي امور صداقت پيشه کرده و راستگويي را سر مشق کارهاي خود قرار دهيم و وجدان کاري داشته باشيم.

3- در مقابل وظايف محوله احساس مسئوليت نموده و با تمرکز و سخت کوشي انجام وظيفه نمائيم.

4- در جهت افزايش آموخته ها و پرورش مهارتهاي شغلي خويش بکوشيم .

5- در حفظ نظم و انضباط محل کار خود کوشا باشيم چون نظم و انظباط نشانگر شخصيت ايمان و اعتقاد فرد به خدمت صادقانه است.

6- از امکانات و اموال مرکز درمانی با کمال دقت و ظرافت بهره بگيريم.

7- فضاي کار را دلپذير و مناسب باشئونات انساني سامان دهيم و از اعمال هر گونه سليقه شخصي در کار پرهيز نمائيم.

8- خدمات خوب و با کيفيت موجب تقويت روابط ما بیماران گرديده و از اين رو سعي مي کنيم خود را با خواسته هايشان هماهنگ کنيم .

9- از طريق ارتقاء کيفيت در رعايت اصول ايمني و بهداشت محيط کارو مقررات زيست محيطي بکوشيم.

10-تعلقات و خواسته هاي مرکز را در خود مي پرورانيم و به همکاران احترام مي گذاريم تا با همدلي  در جهت کرامت و رضايت مشتريان گام برداريم.

11- محرم و امين اسرار سازمانمان  بوده و از افشاي اسناد و مدارک بیماران خودداري نمائيم

12- براي رعايت حقوق همکاران از مصرف دخانيات در محيط کاري خودداري کنيم.

13- از پوشش مناسب محيط کار برخوردار باشيم .

14- براي پيشبرد هر چه بهتر امور از نظرات همکاران و مشتريان بهره کافي بگيريم.

15- در برخورد با مراجعين به مرکز خوشرو ، متين، انتقادپذير و خويشتن دار بوده و شنونده اي دقيق ، صبور و پاسخ گوي جامع باشيم.

اشتراک گذاری :