هیئت مدیره امید

هیئت مدیره امید

اعضاي هيأت مديره


ریاست هیئت مدیره

...

نام و نام خانوادگی : دكتر جواد خشابي

سِمت : رئیس هیات مدیره

شغل : پزشك

تاریخ تولد : 1325/10/27

محل تولد : مراغه

تحصیلات : فوق تخصص كودكاننایب رئیس هیئت مدیره

...

نام و نام خانوادگی : دكتر علاء الدين مهري

سِمت : نایب رئیس هیات مدیره

شغل : پزشكاعضای اصلی هیئت مدیره

...

نام و نام خانوادگی : حاج اسد حبيبي جوان بختيار

سِمت : عضو اصلی هیات مدیره

محل تولد : اروميه


...

نام و نام خانوادگی : مهندس عزيز متاعي

سِمت : عضو اصلی هیات مدیره

محل تولد : اروميه


...

نام و نام خانوادگی : مهندس حسن علي فرزين

سِمت : عضو اصلی هیات مدیره

محل تولد : اروميه


...

نام و نام خانوادگی : دكتر ثريا احمدي

سِمت : عضو اصلی هیات مدیره

شغل : پزشك عمومي

محل تولد : سلماس

تحصیلات : دكترا


...

نام و نام خانوادگی : مهندس فريد خليل زاده

سِمت : عضو اصلی هیات مدیره

محل تولد : سلماس

تحصیلات : ليسانساعضای علل البدل بدل هیئت مدیره

...

نام و نام خانوادگی : احمد فتح الهي

سِمت : عضو علی البدل هیات مدیره

محل تولد : اروميه


...

نام و نام خانوادگی : محمد نعلبندي

سِمت : عضو علی البدل هیات مدیره